Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 1. juli 2016 – 30. juni 2017

 

Det forløbne regnskabsår har atter omfattet mange forskellige aktiviteter og der har således været rigeligt at se til for såvel driftspersonale som bestyrelse. Det årlige eftersyn af fliskedel og –kran gav ikke anledning til særlige bemærkninger. Fliskranen er nu færdig renoveret efter at der er blevet udskiftet kørehjul på kranen.

 

Før jul blev vores driftsassistent – efter anbefaling fra lægen - sygemeldt. Det er nok de fleste bekendt, hvad der var årsag til sygemeldingen, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Dette medførte at vi indledningsvis indgik en aftale med Michael Mejneche om medhjælp på varmeværket 15 timer ugentligt. Da vores varmemester herefter meddelte, at han ville gå på pension blev der behov for straks at finde en ny driftsassistent til varmeværket. Vi modtog i alt 19 ansøgninger, hvoraf 2 blev udtaget til samtale. Resultatet heraf blev, at Michael Mejneche blev fastansat pr. 1. april 2017.

 

Vi havde i en periode før/i og efter julen 2016 problemer med vores røggassuger. Dette medførte, at vores varmemester stort set overnattede på varmeværket i en længere periode for at holde produktionen kørende. I den forbindelse vil jeg gerne hermed takke Arne for hans store indsats. Tak skal du have. Vi har med udgangen af regnskabsåret i alt 645 forbrugere tilsluttet.

 

Den pålagte energispare forpligtelse blev for kalenderåret 2016 – langt om længe efter lange forhandlinger - fastsat til 579 MW for Allingåbro Varmeværk. De 579 MW er endvidere vores kendte sparemål frem til og med år 2020. Besparelsen på de 579 MW blev fastsat ud fra vores produktion af varme i regnskabsåret 2014/15. Vi havde indgået aftale med VERDO om et sparemål på samme niveau som i 2015 nemlig på 612 MW. Det endelige sparemål for 2016 er således ca. 33 MW mindre end det vi har opnået. De 33 MW bliver overført til kalenderåret 2017, hvor der samtidig er indgået en lidt billigere aftale med VERDO sammenlignet med 2016. Ordningen har i 2016 kostet os ca. kr. 252.000. Vi har fortsat aftale med VERDO i Randers om, at de forestår vore administrative forpligtelser for ordningen. Heri ligger blandt andet, at der hvert andet år foretages såkaldt intern og ekstern audit (kontrol) af de indberettede energibesparelser samt indberetning heraf til Dansk Fjernvarme.

 

Den pålagte NOX-afgift (kvælstofafgift) blev pr. 1.7.2016 reduceret fra 2,40 kr. til 0,50 kr. pr. produceret GJ. Dette har medført omkostninger på ca. kr. 33.000 i indeværende regnskabsår, eller godt 100.000 kr. mindre end sidste regnskabsår. Som det fremgår af regnskabet – som vil blive gennemgået senere – har vi haft et underskud på 49.000 kr. Dette betyder at den tidligere underdækning på 10.000 kr. nu er på ialt 59.000 kr. Der er indregnet en forventet overdækning på 100.000 kr. i budgettet for indeværende år. Mere herom når vi kommer til budgettet.

 

Til slut vil jeg gerne takke driftspersonalet (Arne, Jørn og Michael) for veludført arbejde. Som sædvanligt har i løst opgaverne på professionel vis og med godt humør. Til bestyrelsen tak for jeres interesse og engagement og ikke mindst det gode samarbejde.